Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Betaalbaresokken.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Betaalbaresokken.nl  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56005652, met vestigingsadres: Lepelaerstraat 3, 2801TH Gouda, telefoonnummer: 0617449991, e-mailadres administratie@betaalbaresokken.nl en BTW-nummer NL002460349B92;

b. klant: iedere natuurlijke persoon met wie Betaalbaresokken.nl een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Betaalbaresokken.nl;

d. product: ieder op grond van de overeenkomst door Betaalbaresokken.nl te leveren of geleverd goed;

e. website: de website www.betaalbaresokken.nl

Artikel 2 Algemeen

2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Betaalbaresokken.nl en de klant zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typfouten worden voorbehouden.

3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Betaalbaresokken.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 Prijswijziging

5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen

6.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door Betaalbaresokken.nl besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.2 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Betaalbaresokken.nl en nieuw adres heeft opgegeven.

6.3 De door Betaalbaresokken.nl opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

6.4 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

6.5 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

6.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:

a. middels iDeal;

b. middels paypal;

c. middels bankoverschrijving;

7.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 5 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door Betaalbaresokken.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

7.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 5 dagen dan wel door de klant wordt gestorneerd en het factuurbedrag niet binnen 5 dagen na de levering is voldaan, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Betaalbaresokken.nl de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 8 Ontbinding

8.1 De klant heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product alleen in zijn geheel te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Betaalbaresokken.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

8.3 Indien de klant nadat hij van Betaalbaresokken.nl een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Betaalbaresokken.nl de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Voorts is Betaalbaresokken.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring

9.1 Betaalbaresokken.nl raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden.

9.2 Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij:

e-mail: klantservice@betaalbaresokken.nl

9.3 Klachten worden door Betaalbaresokken.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

9.4 Door Betaalbaresokken.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Betaalbaresokken.nl.

9.5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Retourneren

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;

-Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in orginele verpakking terug gestuurd te worden. De retourbon dient volledig ingevuld mee terug gezonden te worden. Neem ten alle tijden contact op met onze klantenservice viaklantenservice@betaalbaresokken.nl  m.b.t. een retour zending en het verkrijgen van de retour bon. De kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening koper. Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 7 werkdagen de tijd om de artikelen te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief. Inspecteer de ontvangen artikelen goed op eventuele fouten, zodat je dit tijdig kan melden en we je tegemoet kunnen komen. Zodra u het artikel al gewassen of gedragen heeft, kunnen wij het artikel niet meer terugnemen. Bij het retourneren van artikelen zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) worden gecrediteerd. Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de Betaalbaresokken.nl. Ongefrankeerde/te kort gefrankeerde pakketten worden door Betaalbaresokken.nl niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.

Let op! Retourzending is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

Indien u bij uw bestelling een kortingscode gebruikt hebt die geldig is vanaf een minimaal orderbedrag (bijvoorbeeld een kortingsbon van 10 euro die geldig is bij minimale besteding van 29 euro) houdt er dan rekening mee dat als het nieuwe totaalbedrag onder de 29 euro komt door een gedeelte van de bestelling te retourneren de kortingsbon niet meer geldig is en er dus ook geen restitutie zal plaatsvinden

Artikel 11 Overmacht

In geval van overmacht is Betaalbaresokken.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Betaalbaresokken.nl als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Garantiebepaling

Betaalbaresokken.nl staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de producten die verkocht worden op www.betaalbaresokken.nl. Mocht een product niet aan de verwachtingen voldoen, bijvoorbeeld door snelle slijtage, defecten etc, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@betaalbaresokken.nl. Bij Betaalbaresokken.nl geldt een garantietermijn van 30 dagen. Na 30 dagen is deze garantie vervallen. Deze garantie geldt alleen op artikelen die op een normale wijze zijn gedragen en gewassen.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Betaalbaresokken.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Betaalbaresokken.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Betaalbaresokken.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Betaalbaresokken.nl  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Betaalbaresokken.nl, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 15 Beveiliging en internet

Betaalbaresokken.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Betaalbaresokken.nl kan ter zake geen garantie geven.

Betaalbaresokken.nl respecteert de privacy van al haar leden en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Als er een bestelling wordt geplaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en financiële gegevens nodig om de bestelling uit te voeren en te bezorgen.

Als je bij ons een bestelling plaatst, word je automatisch lid van onze wekelijkse nieuwsbrief om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je dit niet langer op prijs stelt, kan je jezelf uitschrijven via een link in onze nieuwsbrief.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

16.2 Indien er sprake is van een geschil en Betaalbaresokken.nl aan de klant te kennen heeft gegeven van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde bindende adviesprocedure gebruik wenst te maken, dan heeft de klant 2 maanden na deze kennisgeving de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

16.3 Op elke overeenkomst tussen Betaalbaresokken.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing